عضو : ورود به سیستم |ثبت |ارسال درخواست
جستجو
انجمن بین المللی صدا و آرشیو صوتی و تصویری
اهداف IASA.1
عضویت.2
[اصلاح ] فعالیت های IASA.3
IASA از طریق کنفرانس سالانه، مجله IASA، فهرست خدمات و وب سایت IASA، تبادل باز و مداوم ایده ها و اطلاعات را در مورد مسائل جاری در زمینه های سمعی و بصری ترویج می کند.
کنفرانس سالانه.4
انتشارات.5
جوایز و کمک هزینه.6
همکاری.7
کمیته ها و بخش ها.8
شاخه های منطقه ای.9
[بارگذاری بیشتر محتویات ]

Lxjkh 2018@ حق طبع و نشر