Член : Најава |Регистрација |Неуспешно знаење
Барај
Географски координатен систем [Модификација ]
Географски координатен систем е координатен систем кој се користи во географијата, што овозможува секоја локација на Земјата да биде одредена со множество на броеви, букви или симболи. Координатите често се избираат така што еден од броевите претставува вертикална положба, а два или три од броевите претставуваат хоризонтална положба. Заеднички избор на координати е ширина, должина и височина.
За да одредите локација на дводимензионална мапа бара проекција на сајтот.
1.Историја
2.Географска (ал) ширина и должина
3.Мерење на висината со користење на податоци
3.1.Комплексноста на проблемот
3.2.Заеднички основи
3.3.Податоци
4.Проекција на сајтот
4.1.UTM и UPS системи
4.2.Стереографски координатен систем
5.Декартови координати
5.1.Земја-фиксирана, земјата фиксирана
5.2.Локален исток, север, до (ЕНУ) координира
5.3.Локалните север, исток, надолу (NED) координираат
6.Изразувајќи ширина и должина како линеарни единици
7.Геостационарни координати
8.На други небесни тела
[Испратите Повеќе Содржина ]


Авторски права @2018 Lxjkh